لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
297430 مصوبه - نرخ تعرفه هاي خدمات آتش نشاني سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
297447 مصوبه - رهن جهت ساختمان شوراهاي حل اختلاف از سوي شهرداري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298126 مصوبه - افزليش نرخ كرايه اتوبوس سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298152 مصوبه - قرارداد با شركت سايبان گستر پيشتاز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298171 مصوبه - اجراي حكم شعبه دوم دادگاه تجديد نظر در خصوص پرداخت خسارت به آقاي كياني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298195 مصوبه - پروژه بهسازي پارك باراجين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298234 مصوبه - مسادت به فرماندهي بسيج سپاه امام حسين (ع) 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298252 مصوبه - ارزيابي قطعات مشاعي شرق ملاصدرا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298284 مصوبه- توافق با آقاي اوتارخاني در قطعه 3 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298309 مصوبه - توافق با آقاي شريف آبادي در بخش 3 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298325 مصوبه - توافق با آقاي حسين خاني در بخش 3 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298346 مصوبه - توافق با خانم عليجاني در بخش 1 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298399 مصوبه - توافق با آقاي بابا اولادي در بخش 3 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298420 مصوبه - توافق با وراث مرحومه جمالي خوئيني در بخش 1 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298452 مصوبه - توافق با آقاي روغن گير در بخش 2 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298470 مصوبه - توافق با وراث مرحوم حاجي كريمي در بخش 3 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
303724 مصوبه مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي چهل پسران 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
303744 مصوبه - توافق با آقاي مافي احدي جهت طرح احداث رودخانه وشته 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
303759 مصوبه - توافق با خانم آشوري در بخش 5 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
303774 مصوبه - توافق با آقاي غلامي در بلوار 65 متري بلوار ايران 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora