لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2494300 مصوبه- مساعدت به مسجد محمد خان بيک- مصوبه 549 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489366 مصوبه- هزينه انبارداري لوازم جمع آوري شده توسط شهرداري- مصوبه 546 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489345 مصوبه- اخذ عوارض از ساختمان هاي نيمه کاره و يا فاقد نما - مصوبه 545 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489330 مصوبه- تعيين سرانه خدمات شهري اتباع افاغنه در سال 90 - مصوبه 535 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489317 مصوبه- پرداخت وام قرض الحسنه به سازمان همياري شهرداريها - مصوبه 534 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489298 مصوبه- تامين خودروهاي مورد نيار شهرداري مرکز- مصوبه 533 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489275 مصوبه- عقد قرارداد با شرکت تامين سرمايه نوين- مصوبه 532 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489260 مصوبه- عقد قرارداد با صدا و سيما - مصوبه 531 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2489246 مصوبه- اخذ عوارض پايدار- مصوبه 508 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2488246 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي خليلي - مصوبه 382 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2488228 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي يوسفي- مصوبه 380 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2488211 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي خلاقي- مصوبه 379 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2488139 مصوبه- ارزيابي مجدد قطعات مشاعي ملاصدرا- مصوبه 343 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2488125 مصوبه- محاسبه و اخذ عوارض ايجاد درب اضافي سال 90-مصوبه 341 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2488105 مصوبه- مساعدت به سازمان همياريها جهت ساخت هتل توسط سازمان همياري ها - مصوبه 340 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2488090 مصوبه- توافق في مابين شهرداري و سازمان مسکن استان- مصوبه- 335 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2488075 مصوبه- افزايش سرمايه شهرداري در بانک شهر - مصوبه 334 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2488059 مصوبه - فروش نهر متروکه - مصوبه 333 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2488034 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جباري- مصوبه 332 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2488020 مصوبه- مساعدت به بيماران کليوي - مصوبه 330 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2482955 مصوبه- مساعدت به نيروي انتظامي جهت بازسازي کلانتريهاي داخل شهر - مصوبه 329 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2482934 مصوبه- مساعدت به هيئت کشتي استان- مصوبه- 327 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2482790 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ايران نژاد- مصوبه 323 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2482747 مصوبه- مساعدت به خانم طارمي - مصوبه 322 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2482728 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حسني - مصوبه 321 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2482705 مصوبه- توافق با آقاي نظري پور- مصوبه 319 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2471761 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي گل کرمي 95/11/23- مصوبه 198 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2471748 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کاظمي- 95/11/22 مصوبه 197 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2471716 مصوبه- تخلفات ناشي از کسر يا حذف پارکينگ - 95/11/12 مصوبه 187 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425899 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جليله وند و محمدي کيان - مصوبه 318 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425884 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي زماني- مصوبه 317 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425836 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي خلاقي - مصوبه 316 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425651 مصوبه- فروش نهر متروکه- مصوبه 315 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425624 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کاظمي- مصوبه 313 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2425595 مصوبه- واگذاري دو قطعه زمين ملکي شهرداري به شرکت گاز استان- مصوبه 312 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora