لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول)
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2537537 مصوبه- هزينه هاي صدور پروانه ساختماني- 95/12/10 مصوبه 211 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2537510 مصوبه- تبليغات در حوزه گردشگري و معرفي شهر قزوين 95/12/1 مصوبه 205 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2527423 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان چگيني و موسوي شهرستانکي-مصوبه608 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2527406 مصوبه- توافق شهرداري با خانم حکيمي-مصوبه607 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2527391 مصوبه- نحوه نگهداري وجوه اوراق مشارکت-مصوبه 600 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2527376 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جليلوند-مصوبه599 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2527363 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي گرامي-مصوبه 598 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526495 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نوروزي- مصوبه 597 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526476 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم يزدي- مصوبه- 596 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526457 مصوبه- اخذ عوارض کسب و پيشه - مصوبه 595 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526434 مصوبه- توافق شهرداري با آقا و خانم شيباني- مصوبه 594 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526421 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي فارسي - مصوبه 593 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526401 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شهسواري- مصوبه 592 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526322 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نادري- مصوبه 591 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526304 مصوبه- انعقاد قرارداد با شرکت مهندسين مشاور هگزا- مصوبه 590 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526266 مصوبه- انعقاد قرارداد با شرکت مهندسين مشاور هگزا- مصوبه 589 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2526242 مصوبه- اخذ عوارض اشغال و بهره برداري محدود و معين از معابر و پياده روها - مصوبه 585 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514648 مصوبه- اخذ هزينه سرانه سينما- سيرک - تئاتر و ....- مصوبه 583 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514445 مصوبه- توافقنامه شهرداري و مخابرات -مصوبه 580 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514413 مصوبه- توافق شهرداري با خانم موتمني- مصوبه 579 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514351 مصوبه- توافق شهرداري با خانم شنازندي-مصوبه 557 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514332 مصوبه- اخذ عوارض مشرفيت- مصوبه 571 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514291 مصوبه- دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه عوارض پذيره- مصوبه 570 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514241 مصوبه- افزايش نرخ فروش تراکم مسکوني در سطح شهر در سال 90 -مصوبه 569 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514216 مصوبه- عوارض نقل و انتقال املاک - مصوبه 568 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514202 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان مراقي و شرکاء - فهيم - اماني- مصوبه 560 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514180 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان کشاورز-صالحي - درويشي- مصوبه 558 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514158 مصوبه- احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي مرادخاني- مصوبه 557 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514133 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان عرشيها و زربالي- مصوبه 556 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514114 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قاسمي- مصوبه 555 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514088 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شهبازي- مصوبه 554 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2514070 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ساروخاني- مصوبه 553 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2494943 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي علي نساني -مصوبه 552 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2494438 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي محمدزاده- مصوبه 551 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2494353 مصوبه- توافق شهرداري در زمين قولنامه اي در شهرک مهديه- مصوبه 550 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora