لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2312452 اخبار-همزمان با پنجم دي ماه صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2312475 اخبار-در کميسيون تلفيقي شوراي شهر؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2312685 اخبار-غياثوند،رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2312900 اخبار-حسين صلح جو رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2312930 اخبار-علي صادقي نيارکي رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر قروين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2312946 اخبار-محمدرضا صديقي، عضو کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2312967 اخبار-حسين غياثوند، نايب رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2313954 کميسون فرهنگي شورا و تجليل از گروه رستان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2314177 اخبار-مجابي رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2315253 اخبار-عطايي،رئيس کميسيون بانوان شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2315283 اخبار-فرج اله فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2315314 اخبار-در کميسيون تلفيقي شوراي شهر صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2315364 مصوبه - طرح ساماندهي و گذر بندي هادي آباد 95/10/4 مصوبه 154 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2315587 اخبار-در آستانه آغاز 9 دي ماه؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2315624 اخبار-به منظور حل مشکلات اين منطقه برگزارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2315666 اخبار-احدچگيني، رئيس کميسيون املاک شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2316362 اخبار-در کميسيون تلفيقي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2316470 اخبار-حکمت اله داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2316508 اخبار-مجابي،رئيس کميسيون سلامت شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2316738 اخبار-در قالب کميسيون شوراياري ها برگزارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora