لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2255118 اخبار-احدچگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها خاطرنشان کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2255202 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت وخدمات شهري شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2259044 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
226220 مصوبه اخذ هزينه خدمات شهري از اتباع افاغنه در سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2263130 اخبار-فرخزاد،سرپرست معاونت هماهنگي امورعمراني استانداري قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2265585 اخبار-دکترنخستين، عضو شوراي شهر تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2267173 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2267185 مصوبه- تعيين عوارض ساليانه خودرو 95/9/13 مصوبه 146 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2267229 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان بهنامي فر و خداياري 95/9/13 مصوبه 147 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2267239 اخبار-صديقي، رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2267431 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2267535 اخبار-احد چگيني،سخنگوي شوراي عالي استان‌ها و عضو شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2267644 اخبار-ظاهري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2267688 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2277535 اخبار-صادقي نيارکي،رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2278191 اخبار-غياثوند، عضو هيات رييسه شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2278549 اخبار-احدچگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها و عضو شوراي شهر قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2288809 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2288954 اخبار-صديقي، نماينده پارلمان محلي در شوراي عالي سرمايه گذاري خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2289075 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora