لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2230632 اخبار-طاهرخاني، نماينده مردم تاکستان در مجلس شوراي اسلامي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2230649 اخبار-محمدي، رئيس کميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2230681 اخبار-احدچگيني، سخنگوي شورايعالي استانها و عضو شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2230700 اخبار-زاهدپور، مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2238977 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239003 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239026 اخبار-دکترمريم نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239118 مصوبه- توافق شهرداري با خانم ارباب 95/9/6 مصوبه 139 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239151 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم کيقباد 95/9/6 مصوبه 140 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239180 اخبار-صادقي‌نيارکي،رييس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239193 مصوبه - تمديد اجاره يک باب ساختمان اداري واقع در شهرک مينودر 95/9/6 مصوبه 141 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239253 مصوبه - تملک بلاعوض شهرداري در بخش يک قزوين کوچه سرچشمه 95/9/6 مصوبه - 142 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239278 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي ناييني ابراهيم پور 95/9/6 مصوبه 143 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239319 مصوبه - تسريع در امر نوسازي ناوگان تاکسي راني 95/9/15 مصوبه 144 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239700 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين:ش 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239876 اخبار-درکميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي شهر قزوين صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2243157 اخبار-رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشدند؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2247052 اخبار-در صحن علني شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2247134 اخبار-صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2250827 اخبار-صديقي، رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora