لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2220105 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2220161 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2226261 اخبار-صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2226320 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2226427 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر خواستارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2226533 اخبار-دکتر نخستين،عضوشوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2226570 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
222763 مصوبه- توافق با آقاي رضي پور در بخش 5 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222777 مصوبه - توافق با آقاي برادران مبني بر فروش مازاد خط پروژه ضلع جنوب در بخش 4 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222792 مصوبه - توافق با آقاي عزيزي مبني بر فروش زمين مازاد بر خط پروژه ضلع جنوب در خيابان نوروزيان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222807 مصوبه - توافق با آقايان خليفه گري آشوري و گلدلني ها در بخش 4 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222826 مصوبه - توافق با زارعين و بنه داران روستاي ناصرآباد جهت اجراي طرح جابجايي ميادين تره بار 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222852 مصوبه - توافق با خانم خليلي در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 8 و 10 متري كوچه حكاكان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2229581 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري ونظارت شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2229641 اخبار-اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين در نطق پيش ازدستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2229882 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2230041 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل‌ونقل‌وترافيک شوراي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2230501 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2230557 اخبار-با حضور اعضاي شوراي شهر قزوين و ديگر متوليان امر؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2230590 اخبار-باباصالح، نماينده مردم بويين زهرا در مجلس شوراي اسلامي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora