لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2192830 اخبار-حکمت اله داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2195310 اخبار-صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2196343 اخبار-حسين غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198375 اخبار-فرج ا... فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198427 مصوبه- ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين 95/8/18 مصوبه 132 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198444 مصوبه- احداث سيل بند و دفع آبهاي سطحي شهرک دانش 95/8/18 مصوبه- 133 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198474 مصوبه- تجليل از قهرمانان و نخبه هاي ورزشي استان 95/8/18 مصوبه 134 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198525 مصوبه- نحوه هزينه کرد اعتبار تخصيصي به شهرداري قزوين 95/8/25 مصوبه 135 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198552 مصوبه- راه اندازي دبيرخانه کنفرانس بين المللي زنان شاخص شکوفايي شهري 95/8/25 مصوبه 136 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198892 اخبار-صديقي، رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2205818 اخبار-فاطمه اشدري،رئيس کميسيون فرهنگي-ورزشي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2206020 اخبار-صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2206040 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2206106 اخبار-مجابي رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2206212 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2211167 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2211201 اخبار-صادقي نيارکي،رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2211241 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2216587 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2219560 اخبار-احدچگيني،سخنگوي شوراي عالي استانها و عضو شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora