لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2169682 اخبار-با هدف اطلاع از آخرين وضعيت اين رگهاي حياتي؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2169705 اخبار-عصر 8 آبان ماه رقم خورد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2169798 اخبار-فرج ا... فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2169840 اخبار-عباسي، معاون حقوق بشر وزير دادگستري در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2169908 اخبار-محمدي، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در صحن شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2169954 اخبار-مسعود نصرتي، شهردار قزوين در صحن شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2169994 اخبار-مسعود نصرتي، شهردار قزوين در صحن شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2170082 اخبار-احدچگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها و عضو شوراي شهر قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2170172 اخبار-اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين در جلسه شوراي شهر تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2170264 اخبار-ظاهري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2170370 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2174399 اخبار-دکترنخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2174585 مصوبه - احداث مجتمع آموزشي قرآن و معارف 95/8/4 مصوبه 120 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2174992 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2176686 اخبار-صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2176721 اخبار-عباس ظاهري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2176778 اخبار-محمدرضا صديقي، رئيس کميسيون شوراياري‌ها تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2176868 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2176920 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2176980 اخبار-فاطمه اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora