لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2153963 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2156001 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2156037 اخبار-صادقي نيارکي،رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2156070 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين در يادواره شهداي ورزشکار استان: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
215674 مصوبه - توافق با آقاي باغبانها در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
215689 مصوبه - توافق با آقاي زماني در بخش 1 قزوين جهت اجراي تعريض گذر شرق حمام بلور 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
215703 مصوبه - توافق با آقاي ابراهيمي در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح گذر دبير سياقي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
215721 مصوبه - درخواست مدير كل برنامه و بودجه استانداري مبني بر مساعدت خيريه پيام آوران مهر و اميد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
215737 مصوبه - اعمال كاهش نرخ تراكم جهت انبوه سازي 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
215759 مصوبه - توافق با آقاي مددي در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2158142 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2158179 اخبار-تأکيدات و نقطه نظرات اعضاي شوراي الامي شهر مطرح شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2158227 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2158253 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2161334 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2163667 اخبار-احد چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها و عضو شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2163775 اخبار-دکتر نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2163806 اخبار-شهلا عطايي،رئيس کميسيون بانوان شوراي شهر در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2168089 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2169621 جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور دکتر عباسي معاون محترم حقوق بشر وزير دادگستري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora