لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2121644 اخبار-صادقي نيارکي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2121668 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2122410 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان توکلي و حقيقت 95/7/6ئ مصوبه 115 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2122518 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته نيروي انتظامي؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2123596 اخبار-اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2123754 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2123773 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2123792 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2123805 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي در نشست باانجمن صنفي معماري: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2124351 اخبار-صديقي، عضو کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2125898 اخبار-عضو کمسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد : 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2126047 مصوبه- تشويق دانش آموزان پرسنل شهرداري 95/7/13 مصوبه 118 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2126170 اخبار-غياثوند، نايب رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شهرداري قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2126336 اخبار-در بازديدي که با حضورنماينده مردم قزوين در خانه ملت برگزارشد، مورد تأکيد قرار گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2126534 اخبار-صبح امروز صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2127441 اخبار-اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کردند؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2127507 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132108 ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر با فرماندهي انتظامي استان قزوين 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132161 بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از کانون پرورش فکري نوجوانان مرکز سعدي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132201 بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از مرکز بهداشت شهيد بلنديان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora