لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2115000 اخبار-فصيحي رامندي،رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2115025 اخبار-فرج ا... فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2116566 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي يوسفي 95/7/3 مصوبه 109 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2116585 مصوبه - توافق شهرداري با خانم طوطي 95/7/3 مصوبه 110 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2116779 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117088 اخبار-اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117159 اخبار-صادقي، رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117192 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117820 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117835 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117862 مصوبه - توافق شهرداري با مالکين قطعه 68 کلي ملاصدرا 95/7/3 مصوبه 111 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2118533 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2118784 اخبار-صادقي نيارکي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2118800 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2119671 اخبار-غياثوند، دبير هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2120089 اخبار-احدچگيني، رئيس کميسيون املاک و توافقات شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2120162 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2120193 در جلسه عصر امروز شوراي شهر صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2121505 اخبار-عطائي، رئيس کميسيون بانوان شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2121600 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora