لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2061224 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061382 اخبار-در پيامي مشترک اعلام شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061397 اخبار-عطايي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061428 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061444 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2062405 اخبار-صادقي، سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2063150 اخبار-در جلسه صبح امروز شوراي اسلامي شهر قزوين تصميم گيري شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2064577 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2064748 مصوبه- توافق شهرداري با ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) 95/4/29 مصوبه 64 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2064771 مصوبه- عملکرد مالي شهرداري سال 1393 95/5/2 مصوبه 66 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2064794 مصوبه- کنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري و حمايت از حيات وحش 95/5/2 مصوبه 67 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2064827 مصوبه- فروش ميزان 1177 متر مربع مازاد خط پروژه به موسسه آموزش عالي دهخدا 95/5/2 مصوبه 68 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2065125 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2065184 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2066017 اخبار-بعدازظهر ديروز، يازدهم مردادماه صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2066364 اخبار-روشناسي، معاون اجرايي شوراي عالي استانها: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2066473 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2068616 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2068650 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2068838 مصوبه- توافق شهرداري با ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) 95/5/14 مصوبه 70 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora