لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2007910 اخبار-چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها مطرح کرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010115 بازديد اعضاي شوراي شهر از هادي آباد 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010154 ديدار مردمي اعضاي شوراي شهر از مسجد الغدير 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010288 اخبار-دکتر نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010463 معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول) 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010532 اخبار-در نشست مشترک پارلمان محلي با باغداران تعاوني جمال آباد مورد تأکيد قرار قرار گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010550 معرفي اعضاي دوره دوم 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010618 اخبار-با رأي اعضاي پارلمان محلي قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2015596 اخبار-در جريان بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از منطقه تأکيدشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2015715 عکس آقاي فصيحي 5 سال قبل 5 سال قبل -- orumiye
2015795 مصوبه- توافق شهرداري با پروژه تالار شهر به نمايندگي آقاي حاجي 95/3/25 مصوبه 46 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2015932 اخبار-دکتر نخستين، عضو هيأت رئيسه پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
202569 عكس- بازديد اعضا از سازمان اتوبوسراني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202666 مصوبه - توافق با وراث جانعلي ها جهت اجراي طرح خيابان كشي و تعريض كوچه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202683 مصوبه - دستور العمل نحوه صدور مجوز حفاري در شهر قزوين و حريم آن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202698 مصوبه - نحوه محاسبه هزينه هاي صدور مجوز پارامتر ريالي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202730 مصوبه - در خصوص پرداخت هزينه هاي خدمات جهت پرونده هاي شغلي سازمان ميادين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202746 مصوبه - توافق با آقاي شهسواري مبني بر تكلك در بخش 4 قزوين جهت اجراي طرح تعريض خيابان مجاهد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202762 مصوبه - توافق با آقاي شهسواري مبني بر تملك در بخش 4 قزوين جهت اجراي طرح تعريض خبابان مجاهد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202778 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora