لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1904622 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1904645 اخبار-چگيني، رئيس شوراي اسلامي استان قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1904660 اخبار-محمدرضا صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1905391 اخبار-نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1905827 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1907648 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون بسلامت و خدمات شهري پارلمان محلي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1910271 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
191136 مصوبه - شركت شهرداري در بازار سهام فرا بورس جهت خريد سهام هوا شركت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1912436 اخبار-در پارلمان محلي قزوين تصميم گيري شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1912453 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين تصويب شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915278 مصوبه- طرحهاي ارائه شده در خصوص پروژه تقاطع غير همسطح امام رضا (ع) تا تقاطع دفاع مقدس 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915309 مصوبه - مسادعدت به شيرخوارگاه حليمه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915356 مصوبه - ارائه خدمات آموزشي فرهنگي اجتماعي و ورزشي سازمان فرهنگي ورزشي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915372 مصوبه- تعيين نرخ کرايه تاکسي و تاکسي بار و تاکسي تلفني سال 95 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915422 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1916553 اخبار-از بانوي صبر و ايثار دلجويي شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1920414 اخبار-ظهر امروز صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1920483 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1921742 اخبار-پارلمان محلي قزوين متذکر شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1924531 اخبار-با هدف آشنايي با کار شورا صورت گرفت: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora