لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1860865 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1860928 اخبار-از سوي رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين صادر شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
186239 عكس- پارك بانوان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1862507 اخبار-در جريان بررسي بودجه 95 تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1862703 اخبار-در جلسه بررسي بودجه پارلمان محلي قزوين تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1862727 اخبار-رئيس کميسيون املاک و توافقات شوراي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1862744 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
186280 عكس جلسه شورا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
186747 اخبار_استاندار قزوين: 9 سال قبل 10 سال قبل admin shora
186782 اخبار_سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين 9 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1873076 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1875083 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1875301 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1876977 مصوبه- اعتراض به تغيير کاربري از فضاي سبز به مسکوني توسط شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1877007 مصوبه- توافق با موسسه خيريه بنيان ازدواج مبني بر تهاتر قطعه زمين شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1877038 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نجفي و شرکاء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1877124 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1879275 اخبار-فرماندار قزوين در جلسه پارلمان محلي با حضور شوراياران: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1879365 اخبار-رئيس پارلمان محلي در جلسه شورا با حضور فرماندار قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1879578 اخبار-نصرتي، شهردار قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora