لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1842217 اخبار-در جلسه شوراي شهر قزوين تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1843011 اخبار-پارلمان محلي قزوين در دستور کار قرارداد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1843180 اخبار-يک عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1843489 اخبار-از مردم انقلابي قزوين براي شرکت پرشور در راهپيمايي دعوت شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1844180 اخبار-در تالار مردم شوراي اسلامي شهر تصويب و تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1844195 اخبار-از 24 بهمن ماه؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1844250 مصوبه- تامين منابع مالي و اجراي برخي از پروژه هاي عمراني شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1844269 مصوبه- پرداخت عوارض بصورت نسيه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1846399 اخبار-فرج الله فصيحي رامندي تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1846466 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848109 اخبار-در پيامي مشترک؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848254 اخبار-در پي برگزاري انتخابات هيأت رئيسه کميسيون فرهنگي پارلمان محلي؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848296 اخبار-عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848309 مصوبه- حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع اشجار 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848318 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848339 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شعبانيان و شرکاء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848354 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848374 اخبار-همزمان با برگزاري انتخابات هيأت رئيسه کميسيون؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848454 اخبار-همزمان با 26 بهمن ماه؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848723 اخبار-رئيس پارلمان محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora