لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1781397 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1781539 اخبار-در بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر مطرح شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1781556 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1782315 مصوبه- گزارش برنامه زمانبندي اجرايي تقاطع غير همسطح قدس - خليج فارس-امام رضا (ع) 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1782328 مصوبه- تمديد اجاره بهره برداري از سايت محمد آباد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1782354 مصوبه - توافق با شرکت تعاوني توسعه خدمات و توزيع آزادگان 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1782388 مصوبه - توافق شهرداري با وراث حسنعلي کاظمي و رضا حسينعلي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1782405 مصوبه- توافق شهرداري با بيمه آسيا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1783815 اخبار-رياست شوراي شهر در ديدار با استاندار مطرح کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1783841 اخبار-استاندار قزوين در ديدار مجموعه مديريت شهري با وي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1784216 اخبار-عضو هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1784434 اخبار-در کميسيون فرهنگي _ ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين مصوب شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1786153 اخبار-چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1787066 اخبار-طي هفت ماهه سال جاري با حمايت شوراي اسلامي شهر محقق شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1787085 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1789282 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان محمد حاجي نصيري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1789591 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين در جلسه شورا با حضور پورزرندي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1789604 اخبار-مدير عامل بانك شهر كشور در جلسه پارلمان محلي قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1790169 اخبار-عضو شوراي شهر و سخنگوي شوراي عالي استانها تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179047 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري اتباع افاغنه در سال 91 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora