لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1018433 اخبار-ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1018451 اخبار-در پيامي مشترک از سوي شوراي اسلامي شهر و مديريت شهري قزوين اعلام شد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1018562 مصوبه - مساعدت مالي به اداره کل اطلاعات 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1018637 مصوبه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند (پسماندهاي ساختماني و عمراني) 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1019975 اخبار-در کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين مطرح شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1020887 اخبار-در نشست شوراي اسلامي شهر با فعالان فرهنگي مطرح شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1020899 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1020913 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1022449 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1022469 اخبار-فاطمه اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1023405 اخبار-در اولين جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين پس از خلق حماسه حضور تأکيدشد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1023531 اخبار-بنابر تأکيدو پيشنهاد اعضاي شوراي شهر در دستور کار شهرداري قرار گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1026849 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1026871 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين مطرح کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1026883 اخبار-رئيس کميسون شهرسازي شوراي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1028062 اخبار-نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1028080 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1028239 اخبار-اشدري در بازديد از ناحيه اسماعيل آباد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1028253 اخبار-رئيس كميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1028292 اخبار-مريم نخستين عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora