لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1691584 اخبار-در نهاد شوراي شهر مورد تأکيد و تصويب قرار گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1692402 رئيس شورا 94 6 سال قبل 6 سال قبل -- orumiye
1695241 اخبار-در ديدار مجموعه شوراي اسلامي شهر با رئيس سازمان نظام پزشکي قزوين تأکيد شد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1695261 اخبار-شبانه برگزار شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1695419 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1695433 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1695469 اخبار-نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقات هاي مردمي شوراي شهر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1695484 اخبار-احد چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
169698 عكس دانش آموزان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
169745 عكس منتخبين مجلس 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1698407 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي محمد قلي ها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1698449 مصوبه - نوافق شهرداري با آقاي مجيد عظيمي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1698474 مصوبه - نرخ کرايه اتوبوس درون شهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1698495 مصوبه - انتخابات هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر قزوين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1698510 مصوبه - تشويق دانش آموزان پرسنل شهرداري و دانشجويان شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1698526 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي مهدي بازرگان 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1700532 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1700594 اخبار-علي صادقي نيارکي، سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1700624 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1700643 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora