لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
74072 مصوبه -توافق مبني بر واگذاري 7 باب مغازه در خيابان طالقاني سر پل جنب كلانتري 11 مدرس به ازاي بدهي بي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74084 آقاي خاكساران 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74096 آقاي شيري 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74106 آقاي كبودوند 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74122 مصوبه - توافق با شركت آبادگران عمران و توسعه البرز مبني بر واگذاري 4 باب مغازه تجاري در خيابان فردو 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74136 مصوبه- تملك پلاك ثبتي به مساحت 568/20متر مربع واقع در كمربندي شهيد بهشتي -يازيگاه شقايق 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74145 خانم حكمت 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74155 خانم اشدري 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
741631 مصوبه - اهالي ناحيه شهرك دانش 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
74165 خانم عطايي 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
741658 مصوبه - تهاتر يك قطعه زمين در بخش 5 قزوين از موقوفات آقاي وزير 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
74177 خانم نخستين 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
742706 مصوبه - توافق با دانشگاه آزاد واحد قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
742720 مصوبه - اجراي بند 11 كميسيون ماده 5 طرح تفصيلي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
742735 ويلا- اخذ قيمت پايه تراكم و هزينه هاي مرتبط در باغ ويلاها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
74415 مصوبه - در خصوص نحوه صدور مجوز حفاري ها 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74429 مصوبه - تملك به مساحت 300 متر مربع بر بلوار 65 متري پونك 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74443 مصوبه - تملك به مساحت 9682 متر مربع در محدوده پارك كوهستاني فدك 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74806 مصوبه - تملك به مساحت 9492/61 متر مربع در بلوار نوروزيان مقابل استانداري از فضاي سبز به مسكوني 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
750549 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در كوچه حديث خيابان نوروزيان 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora