لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
444257 مصوبه - تعرفه خدمات معاينه فني خودرو سال 92 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388700 مصوبه - صدور مجوز ديوار كشي و اخذ عوارض مربوطه 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
298126 مصوبه - افزليش نرخ كرايه اتوبوس سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
297430 مصوبه - نرخ تعرفه هاي خدمات آتش نشاني سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
452417 مصوبه - جهت انگيزه و تشويق مؤديان شهرداري 22 درصد جايزه خوشحسابي از 9 الي 12 ارديبهشت 92 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272201 مصوبه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
286526 مصوبه - اخذ هزينه صدور مجوز و اجاره بهاء مكان و فضايي جهت احداث سايت BTS 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272175 مصوبه اهدا جوايز خوشحسابي به شهرونداني كه قبوض خود را به موقع پرداخت كنند 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272066 مصوبه - نرخ سرويس مدارس سال تحصيلي 91-92 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272051 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي و خطي سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258917 مصوبه - تشويق دانش آموزان و دانشجويان ممتاز كاركنان شهرداري 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258936 مصوبه - تعيين نرخ سرويس مدارس سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258902 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
241854 مصوبه - اخذ هزينه سرانه اتباع افاغنه در سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
226220 مصوبه اخذ هزينه خدمات شهري از اتباع افاغنه در سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215737 مصوبه - اعمال كاهش نرخ تراكم جهت انبوه سازي 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
188385 مصوبه - افزايش سود بانك از 17 درصد به 26 درصد 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185882 مصوبه - افزايش جايزه خوشحسابي به مؤديان شهرداري از 18 درصد به 22 درصد 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185854 مصوبه - نرخ فروش تراكم سال 91 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
91064 مصوبه - افزايش كرايه اتوبوس مسير قزوين - محمود آباد و قزوين بيدستان 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora