لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي دوره دوم
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
179795 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي مراد خاني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
179810 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي يزداني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
179827 مصوبه - توافق با آقاي ترابي اصل در بخش 4 جهت واقع شدن در طرح رمپ و لوپ م زير گذر كمربندي مرحوم ابوت 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
179842 مصوبه - توافق با وراث مرحوم شاطري خامنه در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري ضلع غربي حما 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1798540 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان محمد حاجي نصيري در منطقه 4 قزوين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1798554 مصوبه- هزينه حمل و نقل مسافر در تاکسي بيسيم و کوروش تاکسي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179859 مصوبه - توافق با آقايان سميعي فرد در بخش 4 بساتين جهت اجراي طرح تعريض رمپ و لوپ پل مرحوم ابوترابي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
179873 مصوبه -توافق با آقاي كلهر در بخش 5 قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
180780 مصوبه- عوارض مازاد بر تراكم واحدهاي مسكوني-اداري-صنعتي-تجاري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1809031 تشويق خيرين براي شرکت در اجراي پروژه ها و طرح هاي عمراني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
181350 شعار سال91 6 سال قبل 10 سال قبل admin shora
181395 ميلاد حضرت زهرا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
181407 ميلاد حضرت زهرا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
181981 لينك مهم_پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري 5 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1820223 جلسه تقديم لايحه بودجه سال 95 شهرداري قزوين به شوراي شهر 94/11/3 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
182127 لوگو_شوراي اسلامي شهر اصفهان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
182166 لوگو_شوراي اسلامي شهر اصفهان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
182177 لوگو_شوراي اسلامي شهر اصفهان 5 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1830292 مصوبه - توافق شهرداي با آقاي محمدزاده 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839805 مصوبه- توافق شهرداري با زارعين و بنه داران روستاي ناصرآباد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839858 مصوبه-توافق شهرداري با آقاي صمدي مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839878 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جدليها مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839904 مصوبه- فروش شارع متارکه به خانم معصومه حماميها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839929 مصوبه- مساعدت شهرداري به فرمانداري در خصوص پرداخت هزينهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1843011 اخبار-پارلمان محلي قزوين در دستور کار قرارداد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1844250 مصوبه- تامين منابع مالي و اجراي برخي از پروژه هاي عمراني شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1844269 مصوبه- پرداخت عوارض بصورت نسيه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848309 مصوبه- حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع اشجار 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848339 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شعبانيان و شرکاء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1849607 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1853742 مصوبه- درخواست هيئت مديره تعاوني مسکن نازنخ از شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1853817 مصوبه- واگذاري سايت محمدآباد به شرکت پردازش 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
185854 مصوبه - نرخ فروش تراكم سال 91 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185882 مصوبه - افزايش جايزه خوشحسابي به مؤديان شهرداري از 18 درصد به 22 درصد 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185907 مصوبه - توافق با آقاي جليله وند در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعرض گذر 16 متري تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185924 مصوبه - فروش نهر متروكه در خيابان توحيد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185940 مصوبه- توافق با آقاي اسماعيل پور در بخش 4 قزوين جهت تعريض خيابان راه آهن 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185961 مصوبه - توافق با آقاي كشاورز در بخش 5 قزوين جهت واقع شدن در طرح پارك و فضاي سبز بوستان باراجين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185976 مصوبه - مساعدت به هيات دوچرخه سواري جهت برگزاري تورنمنت بين المللي جوانان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185995 مصوبه - فروش باقي مانده 3 پلاك ثبتي كه در طرح تعريض قرار گرفته از طريق مزايده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora