لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي دوره دوم
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2634840 مصوبه- تعرفه قبور و ملحقات خدمات سال 96 سازمان آرامستانها 95/12/24-مصوبه265 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634906 مصوبه- بهاي خدمات نصب تابلوهاي راهنمايي- 95/12/24-مصوبه266 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634948 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قاسمي95/12/824 -مصوبه 269 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634993 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت آتيه-95/12/24-مصوبه270 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2635047 مصوبه- هديه خوشحسابي شهرداري به موديان شهرداري 95/12/24-مصوبه 271 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
266543 عكس- بازديد اعضا از سازمان آرامستانها 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
267133 عكس- بازديد از منطقه پونك 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
267180 عكس- مراسم شوراياري ها 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2706084 اخبار-صديقي،رييس کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
272051 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي و خطي سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272066 مصوبه - نرخ سرويس مدارس سال تحصيلي 91-92 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272080 مصوبه - مبلغ اهدايي به صندوق حضرت ابوالفضل (ع) جهت پرداخت وام به نيازمندان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272094 مصوبه - توافق با آقايان اعلاء و بهروزان در بخش 2 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272108 مصوبه توافق با آقاي آذر شب در بلوار امام خميني جهت اجراي طرح تعريض خيابان 20 متري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272122 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي لطفي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272143 مصوبه - واگذاري زمين متعلق به شهرداري به مسجد محمد خانبك 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272159 مصوبه - توافق با آقاي شهبازي در ملاصدرا جهت اجراي گذر بندي و گشايش معبر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272175 مصوبه اهدا جوايز خوشحسابي به شهرونداني كه قبوض خود را به موقع پرداخت كنند 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
272201 مصوبه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
273268 عكس- همايش شوراها 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
273323 عكس- صحن شورا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2763877 مصوبه- تمديد قرارداد کارگزاران شرکت عمران و مسکن سازان- مصوبه 704 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2763905 مصوبه- مساعدت به کاروانهاي راهيان نور- مصوبه 705 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2763928 حديث 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2764035 مصوبه- دريافت هزينه سرانه اتباع افاغنه -مصوبه 709 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2764074 مصوبه- وصول عوارض خودرو به دفتاتر خدمات ارتباطي-مصوبه710 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2764089 مصوبه- توافق شهرداري در بخش 5 قزوين - مصوبه 711 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2764103 مصوبه- توافق شهرداري با مرحوم بنازاده -مصوبه 713 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2764140 مصوبه- فروش سه قطعه زمين از زمين هاي جنب اتوبوسراني- مصوبه 715 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785560 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي زاهدي فر- مصوبه 716 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785577 مصوبه- توافق شهرداري با بانک شهر-مصوبه 720 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785597 مصوبه- توافق شهرداري با ادره کل اطلاعات -مصوبه 721 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785644 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان پاکدامن و مهرورز و خانم پاکدامن-مصوبه 731 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785658 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت سازندگي انصار-مصوبه733 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785675 مصوبه- مساعدت به هيئت کشتي استان-مصوبه 734 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785691 مصوبه- توافق شهرداري با اداره گاز استان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785718 مصوبه- توافق شهرداري با مالکين قطعه 62 ملاصدرا- مصوبه 1-96/1/19 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785736 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قاضي-مصوبه 2- 96/1/19 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785767 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شعباني- مصوبه 3-96/1/19 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785780 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ملکي-مصوبه4-96/1/19 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora