لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي دوره دوم
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2356207 مصوبه- واگذاري بازار روز مهديه - مصوبه 121 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356221 مصوبه- جايزه خوش حسابي به موديان شهرداري - مصوبه 124 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356235 مصوبه- فروش دودستگاه اتوبوس فرسوده متعلق به سازمان اتوبوسراني - مصوبه 126 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356254 مصوبه-رهن ملک مسکوني توسط شهرداري جهت مدير کل اداره راه و ترابري- مصوبه 127 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356268 مصوبه- مساعدت به اداره کل حفظ آثار و نشرارزشهاي دفاع مقدس و کنگره شهدا- مصوبه 128 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356292 مصوبه- نحوه خريد تملک اراضي -مصوبه 129 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356331 مصوبه- واگذاري 4 قطعه زمين شمالي به مالکيت شهرداري- مصوبه- 132 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356372 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جليلي -مصوبه 133 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356391 مصوبه- توافق شهرداري با تعاوني مسکن اساتيد علوم و فنون علمي کاربردي - مصوبه 134 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356407 مصوبه- توافق شهرداري با خانم پرهيزکاري- مصوبه 135 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356499 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان شادمان و مراقي-مصوبه 136 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356547 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي معصوم خاني - مصوبه- 137 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356567 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نباتي- مصوبه 138 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356580 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شير دست - مصوبه 139 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2359073 مصوبه- برگزاري اجلاس روساي کميسيونهاي فرهنگي مراکز استانهاي کشور- مصوبه 140 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2359097 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي رمضاني - مصوبه 141 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2359123 مصوبه- تفاهم نامه شهرداري با سازمان مسکن و شهرسازي - مصوبه 142 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2359667 اخبار-صديقي، رئيس کميسيون شوراياري هاي شوراي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2374235 مصوبه- سند چشم انداز و برنامه پنج ساله دوم شهرداري - 95/10/18 مصوبه 170 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2374259 مصوبه- تجهيز استاندارهاي تله کابين - 95/10/25 مصوبه 172 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2374322 تقديم بودجه شهرداري سال 95 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2376715 مصوبه- تسهيل در پرداخت درآمدهاي پيش بيني شده بودجه سال 89 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2376728 مصوبه- تسهيل در پرداخت درآمدهاي پيش بيني شده بودجه سال 89 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2376744 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قاسمي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2376760 مصوبه- توافق سه جانبه شهرداري- استانداري و اداره برق 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2376776 مصوبه- افزايش نرخ کرايه حمل مسافر اتوبوس 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2376802 مصوبه- افزايش رديف اعتباري در رابطه با پروژه ترميم ترانشه 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2376887 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي عبابافها 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2376971 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي نادري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2376984 مصوبه- توافق شهرداري با جهاد کشاورزي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2377000 مصوبه- مساعدت به ساختمان نيمه احداث انجمن حمايت از زندانيان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2377303 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کسب آگاهي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2377328 مصوبه- انتخاب مشاورجهت انجام طرح جامع زيباسازي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2377344 مصوبه- اخذ عوارض استفاده از کاربري غير مصوب 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2377572 مصوب- اخذ عوارض استفاده از کاربري غير مصوب 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2377596 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حيدري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2377611 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي اسدي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2377632 مصوبه- درخواست اهالي سنبل آباد 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2377656 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم عبدالغفاري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2380320 مصوبه- مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي آقاي منجيلي 95/11/2 مصوبه 175 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora