لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي دوره دوم
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2337576 مصوبه- عقد قرارداد با شرکت بيمه - مصوبه 77 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2337599 مصوبه تراکم تشويقي براي بافت جديد ناحيه دانش - مصوبه 79 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2337641 مصوبه- توافق شهرداري با خانم فروغي - مصوبه 80 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2337658 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي لطيفي -مصوبه 81 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2337674 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي فاميلي و خانم نجفي - مصوبه 82 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2337695 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان حاج اکبري مصوبه 83 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2337712 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم چيت ساز -مصوبه 84 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2340062 مصوبه- مشکل تملک و اجراي طرح بلوار شهيد باهنر- مصوبه 85 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2340079 مصوبه- توافق شهرداري در بخش 5 قزوين با وکالت آقاي صالحي- مصوبه 86 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2340094 مصوبه- فروش مغازه هاي بازار مبل در خ دانشگاه - مصوبه 89 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2340130 مصوبه-غرفه هاي بازار روز مينودر - مصوبه 90 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2340151 مصوبه- افتتاح حساب در موسسات مالي داري مجوز بانک مرکزي - مصوبه 91 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2340771 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345780 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي اکبري- مصوبه 92 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345794 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي صراف معيري - مصوبه 93 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345812 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي مالمير- مصوبه 94 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345825 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي پايروند - مصوبه 95 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345853 مصوبه توافق شهرداري با آقاي اصلانيان آوانسيان -مصوبه 196 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345878 مصوبه- توافق با شرکت نازنخ -مصوبه 97 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2345936 مصوبه- توافق شهرداري با بنياد تعاون ناجا- مصوبه 98 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2346101 مصوبه- مساعدت به ازادي زندانيان - مصوبه 99 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2346126 مصوبه- تعرفه سال 89 پارکينگهاي عمومي - مصوبه 100 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2346164 مصوبه- توافق با شرکت پژوهشي فن و هنر آسيا -مصوبه 101 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2348899 مصوبه- خريد سخت افزار شرکت تراشه پرداز - مصوبه 102 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2348929 مصوبه- ادامه پروژه پارک بانوان - مصوبه 104 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2348953 مصوبه- مساعدت به آسايشگاه خيريه امام سجاد (ع) - مصوبه 105 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2348974 مصوبه- مساعدت به هيئت امناء آستان مقدس زبيده خاتون- مصوبه 106 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2348989 مصوبه- مساعدت به آسايشگاه امام سجاد (ع)- مصوبه 107 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2349003 مصوبه- عقب نشيني پلاکهاي بر خ بوعلي - مصوبه 108 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2349025 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت تعاوني توسعه و خدمات و توزيع آزادگان- مصوبه 109 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353606 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي رازقي - مصوبه - 110 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353649 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم کشاور افشار - مصوبه- 112 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353667 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي دانشور نژاد -مصوبه 113 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353697 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي يوسفلي- مصوبه 114 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353710 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي يوسفي - مصوبه- 115 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353732 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي رودباريان- مصوبه 116 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353756 مصوبه- مساعدت به مسجد حضرت ابوالفضل (ع) - مصوبه 117 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353771 مصوبه- مساعدت به مسجد ولايت - مصوبه 118 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2353806 مصوبه- توسعه طرح کارت پارک- مصوبه 119 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2356187 مصوبه- تعرفه و نرخ هاي کارت پارک سال 89- مصوبه 120 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora