لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي دوره دوم
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2180215 بازديد اعضاي شوراي شهر از ناحيه نجف آباد و انديشه 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2183998 مصوبه - صدور مجوز احداث پارکينگ 95/8/15 مصوبه 130 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198427 مصوبه- ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين 95/8/18 مصوبه 132 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198444 مصوبه- احداث سيل بند و دفع آبهاي سطحي شهرک دانش 95/8/18 مصوبه- 133 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198474 مصوبه- تجليل از قهرمانان و نخبه هاي ورزشي استان 95/8/18 مصوبه 134 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198525 مصوبه- نحوه هزينه کرد اعتبار تخصيصي به شهرداري قزوين 95/8/25 مصوبه 135 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198552 مصوبه- راه اندازي دبيرخانه کنفرانس بين المللي زنان شاخص شکوفايي شهري 95/8/25 مصوبه 136 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2220161 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
222763 مصوبه- توافق با آقاي رضي پور در بخش 5 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222777 مصوبه - توافق با آقاي برادران مبني بر فروش مازاد خط پروژه ضلع جنوب در بخش 4 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222792 مصوبه - توافق با آقاي عزيزي مبني بر فروش زمين مازاد بر خط پروژه ضلع جنوب در خيابان نوروزيان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222807 مصوبه - توافق با آقايان خليفه گري آشوري و گلدلني ها در بخش 4 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222826 مصوبه - توافق با زارعين و بنه داران روستاي ناصرآباد جهت اجراي طرح جابجايي ميادين تره بار 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
222852 مصوبه - توافق با خانم خليلي در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 8 و 10 متري كوچه حكاكان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2239118 مصوبه- توافق شهرداري با خانم ارباب 95/9/6 مصوبه 139 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239151 مصوبه- توافق شهرداري با وراث مرحوم کيقباد 95/9/6 مصوبه 140 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239193 مصوبه - تمديد اجاره يک باب ساختمان اداري واقع در شهرک مينودر 95/9/6 مصوبه 141 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239253 مصوبه - تملک بلاعوض شهرداري در بخش يک قزوين کوچه سرچشمه 95/9/6 مصوبه - 142 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239278 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي ناييني ابراهيم پور 95/9/6 مصوبه 143 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2239319 مصوبه - تسريع در امر نوسازي ناوگان تاکسي راني 95/9/15 مصوبه 144 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
226220 مصوبه اخذ هزينه خدمات شهري از اتباع افاغنه در سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2267185 مصوبه- تعيين عوارض ساليانه خودرو 95/9/13 مصوبه 146 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2267229 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان بهنامي فر و خداياري 95/9/13 مصوبه 147 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307523 مصوبه - پرداخت مبلغي ماهانه از سوي شهرداري به کمپ هاي خصوصي 95/9/20 مصوبه 148 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307539 مصوبه- تجليل از قاريان و حافظان قرآن 95/9/20 مصوبه 149 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307558 مصوبه- معافيت پلاکهاي تجاري از پرداخت عوارض دفع در تقاطع امام رضا (ع) و قدس 95/9/23 مصوبه 150 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2307580 مصوبه-قانون ديوان محاسبات کشوردر بررسي بخشي از عملکرد مالي شهرداري 95/9/23 مصوبه 151 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2309575 ملاقت مردمي اعضاي شوراي شهر 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2313954 کميسون فرهنگي شورا و تجليل از گروه رستان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2315364 مصوبه - طرح ساماندهي و گذر بندي هادي آباد 95/10/4 مصوبه 154 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2324426 مصوبه- مساعدت به مساجد 95/10/7 مصوبه 155 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2324459 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي پايدار 95/10/7 مصوبه 159 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2324488 مصوبه- توافق شهرداري با خانم حيدري 95/10/7 مصوبه 160 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2324533 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شعباني 95/10/7 مصوبه- 161 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331293 مصوبه - نرخ کرايه تاکسي مصوبه 1 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331322 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت سازندگي انصار مصوبه 2 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331344 مصوبه- افزايش قيمت مازاد بر تراکم - مصوبه 3 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331358 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي سيد عباس حاجي رضي - مصوبه 4 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331372 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي مردعلي - مصوبه 6 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2331389 مصوبه - توافق شهرداري با خانم اماني- مصوبه 7 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora