لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي دوره دوم
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2544781 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي محمد عليخاني- مصوبه 652 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545108 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي معروفي- مصوبه 659 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545127 مصوبه- انعقاد قراردادشهرداري با موسسه همشهري- مصوبه 662 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545151 مصوبه- قرارداد في مابين شهرداري با پيمانکار مربوط به پروژه فرهنگسرا-مصوبه664 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545168 مصوبه- حق تقدم شهرداري در افزايش سرمايه و تامين مالي-مصوبه669 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545186 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کاظمي-مصوبه 671 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545206 مصوبه-توافق شهرداري با آقاي ذوالفقاري نژاد- مصوبه 672 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545226 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي برزگر ترابي-مصوبه673 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545266 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي سلمان ترکه و خانم جاني -مصوبه 674 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545290 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي محمدي بابايي- مصوبه 675 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545314 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حاجي نصيري و شرکاء-مصوبه 677 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545349 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي سليمي-مصوبه 678 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545386 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان حکيمي مهدي آبادي و شيخي و شرکاء-مصوبه 679 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545400 مصوبه- واگذاري غرفه هاي متعلق به سازمان ميادين-مصوبه682 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
258753 مصوبه - توافق با آقاي كندي جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري كوچه محمديه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258782 مصوبه - توافق با آقاي ملا اسداله جهت اجراي طرح رمپ و لوپ بلوار آيت ا... خامنه اي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258802 مصوبه - مجوز احداث بنا در بخش 3 قزوين متعلق به آقاي برزگر مافي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258831 مصوبه - توافق با وراث مرحوم نياقي جهت واقع شدن در طرح دكل فشار قوي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258871 مصوبه - مجوز صدور احداث بنا واقع در مهديه متعلق به آقاي ملكي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258886 مصوبه - توافق با آقاي زاهدي فردر بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح شارع 12 متري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258902 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258917 مصوبه - تشويق دانش آموزان و دانشجويان ممتاز كاركنان شهرداري 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
258936 مصوبه - تعيين نرخ سرويس مدارس سال 91 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2634232 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي فرزاد اميدواري - 95/12/17 -مصوبه 255 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634331 مصوبه- افتتاح حساب در مناطق سه گانه و مديريت پسماند- 95/12/17 -مصوبه 256 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora