لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي دوره دوم
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2132161 بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از کانون پرورش فکري نوجوانان مرکز سعدي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132201 بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از مرکز بهداشت شهيد بلنديان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132360 بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از پروژه در حال ساخت مهديه بزرگ قزوين 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132401 بازديد اعضاي شوراي شهر از محل احداث پروژه سمي تريلر 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
215674 مصوبه - توافق با آقاي باغبانها در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215689 مصوبه - توافق با آقاي زماني در بخش 1 قزوين جهت اجراي تعريض گذر شرق حمام بلور 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215703 مصوبه - توافق با آقاي ابراهيمي در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح گذر دبير سياقي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215721 مصوبه - درخواست مدير كل برنامه و بودجه استانداري مبني بر مساعدت خيريه پيام آوران مهر و اميد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215737 مصوبه - اعمال كاهش نرخ تراكم جهت انبوه سازي 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215759 مصوبه - توافق با آقاي مددي در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2163775 اخبار-دکتر نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2169621 جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور دکتر عباسي معاون محترم حقوق بشر وزير دادگستري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2174585 مصوبه - احداث مجتمع آموزشي قرآن و معارف 95/8/4 مصوبه 120 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178794 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عسگري و همتي 95/8/11 مصوبه - 122 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178808 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي فرهاد عليان 95/8/11 مصوبه 123 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178838 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم عزيز اله خالقي 95/8/11 مصوبه 124 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178868 مصوبه - تکميل پروژه تقاطع غير همسطح امام رضا (ع) 95/8/11 مصوبه 125 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178905 مصوبه - واگذاري نهر متروکه در بخش 4 قزوين 95/8/11 مصوبه 126 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178921 مصوبه - اخذ تسهيلات مشارکت مدني از بانک شهر 95/8/11 مصوبه 127 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178943 مصوبه - اخذ تسهيلات مشارکت مدني از بانک شهر 95/8/11 مصوبه 128 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2180215 بازديد اعضاي شوراي شهر از ناحيه نجف آباد و انديشه 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2183998 مصوبه - صدور مجوز احداث پارکينگ 95/8/15 مصوبه 130 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198427 مصوبه- ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين 95/8/18 مصوبه 132 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198444 مصوبه- احداث سيل بند و دفع آبهاي سطحي شهرک دانش 95/8/18 مصوبه- 133 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2198474 مصوبه- تجليل از قهرمانان و نخبه هاي ورزشي استان 95/8/18 مصوبه 134 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora