لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي دوره دوم
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1876977 مصوبه- اعتراض به تغيير کاربري از فضاي سبز به مسکوني توسط شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1877007 مصوبه- توافق با موسسه خيريه بنيان ازدواج مبني بر تهاتر قطعه زمين شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1877038 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نجفي و شرکاء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899884 اخبار-ازسوي دکتر معصومه ابتکار؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899918 مصوبه - تسريع در تکميل ساختمان زائر سراي راهيان نوردر خرمشهر 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899936 مصوبه - قرارداد شهرداري با سرمايه گزاري در خصوص مجتمع مسکوني تجاري پونک 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899950 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي معصوم زاده 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899963 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي علي مهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899979 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان گروسي و شرکا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899997 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان حبيب قلعه ها و شرکا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900015 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ششپري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900053 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي درافشاني و پريسا پاکدامن 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900481 مصوبه- تعيين نرخ بليط اتوبوس و ميني بوس در سال 95 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915278 مصوبه- طرحهاي ارائه شده در خصوص پروژه تقاطع غير همسطح امام رضا (ع) تا تقاطع دفاع مقدس 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915309 مصوبه - مسادعدت به شيرخوارگاه حليمه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915356 مصوبه - ارائه خدمات آموزشي فرهنگي اجتماعي و ورزشي سازمان فرهنگي ورزشي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915372 مصوبه- تعيين نرخ کرايه تاکسي و تاکسي بار و تاکسي تلفني سال 95 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1929402 مصوبه- تخفيف 50 درصد جرايم کميسيون ماده 100 براي ساختمانهاي خارج از محدوده مناطق منفصل شهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1929426 مصوبه- اصلاح بهاي خدمات پسماند خانگي اصناف - ساختماني و عمراني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1929456 مصوبه- توافق با ساکنين 4 واحد اپارتمان مسکوني در خ نواب جنوبي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1929497 مصوبه- مغايرت بندهاي مصوبات شورا از طرف فرمانداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1932402 هيات رئيسه دوره چهارم 5 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1933965 مصوبه ساختمان در حال ساخت شورا و شهرداري قزوين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942800 مصوبه - ارائه تسهيلات تشويقي براي بدهکاران عوارض نوسازي 95/1/30 مصويه 11 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942814 مصوبه - تصويب هديه خوش حسابي 18 تا 25 درصد 95/1/30 مصوبه 12 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942846 مصوبه- پرداخت هديه به معلمين نواحي 1 و 2 آموزش و پرورش 95/1/31 مصوبه 14 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1943503 مصوبه -اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يکساله افاغنه 1395 95/1/31 مصوبه 13 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946432 مصوبه- توافق شهرداري با خانم فيشاني و شرکاء 95/2/7 مصوبه 15 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946457 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عبدالهي و چگيني 95/2/7 مصوبه 16 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946498 مصوبه- فروش انشعاب آب واحدهاي مسکوني و غير مسکوني به منظور اصلاح شبکه آب 95/2/7 مصوبه 18 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946523 مصوبه- توافق شهرداري با خانم پور زرشکي 95/2/7 مصوبه 17 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1956561 مصوبه- مشارکت شهرداري قزوين با بدهکاران به شهرداري 95/2/19 مصوبه 20 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1956587 مصوبه- افزايش نرخ فروش تراکم ساختماني 95/2/11 مصوبه 21 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964144 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي عيسي حسن بيگي 95/2/18 مصوبه 22 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964184 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ابراهيم باجلوند و خانم گل جبين باجلان 95/2/18 مصوبه 23 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964163 آرشيو مصوبات 6 سال قبل 6 سال قبل -- orumiye
1964199 مصوبه- فنس کشي و احداث اتاقک نگهباني در زمين مشاعي 95/2/20 مصوبه 24 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964573 ديدار اعضاي شوراي شهر با آيت ا... باريک بين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964704 غبارروبي مزار شهدا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964768 آرشيو اهم مصوبات 6 سال قبل 6 سال قبل -- orumiye