لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1899950 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي معصوم زاده 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1899963 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي علي مهري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1899979 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان گروسي و شرکا 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1899997 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان حبيب قلعه ها و شرکا 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1900015 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ششپري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1900034 اخبار-فاطمه اشدري در آستانه آغاز به کار زائرسراي قزوين در خرمشهر تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1900053 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي درافشاني و پريسا پاکدامن 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1900481 مصوبه- تعيين نرخ بليط اتوبوس و ميني بوس در سال 95 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1900749 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1903760 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1904622 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1904645 اخبار-چگيني، رئيس شوراي اسلامي استان قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1904660 اخبار-محمدرضا صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1905391 اخبار-نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1905827 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1907648 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون بسلامت و خدمات شهري پارلمان محلي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1910271 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
191136 مصوبه - شركت شهرداري در بازار سهام فرا بورس جهت خريد سهام هوا شركت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1912436 اخبار-در پارلمان محلي قزوين تصميم گيري شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1912453 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين تصويب شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1915278 مصوبه- طرحهاي ارائه شده در خصوص پروژه تقاطع غير همسطح امام رضا (ع) تا تقاطع دفاع مقدس 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1915309 مصوبه - مسادعدت به شيرخوارگاه حليمه 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1915356 مصوبه - ارائه خدمات آموزشي فرهنگي اجتماعي و ورزشي سازمان فرهنگي ورزشي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1915372 مصوبه- تعيين نرخ کرايه تاکسي و تاکسي بار و تاکسي تلفني سال 95 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1915422 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1916553 اخبار-از بانوي صبر و ايثار دلجويي شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1920414 اخبار-ظهر امروز صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1920483 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1921742 اخبار-پارلمان محلي قزوين متذکر شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1924531 اخبار-با هدف آشنايي با کار شورا صورت گرفت: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
192602 مصوبه - توافق با آقاي شير محمديان زاده در بخش 4 قزوين جهت واقع شدن در طرح حريم كانال آبرساني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1926052 اخبار-دکتر نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
192624 مصوبه - توافق با مالكين قطعه 77 كلي ملاصدرا به نمايندگي آقاي حيدري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
192643 مصوبه - توافق با خانم عمارلو در بخش 5 قزوين جهت اجري بند 20 كميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
192662 مصوبه - توافق با آقاي اله كرم باجلان در بخش 53 اصلي جهت واقع شدن در طرح حريم آبرساني و فضاي سبز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1929402 مصوبه- تخفيف 50 درصد جرايم کميسيون ماده 100 براي ساختمانهاي خارج از محدوده مناطق منفصل شهري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1929426 مصوبه- اصلاح بهاي خدمات پسماند خانگي اصناف - ساختماني و عمراني 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1929456 مصوبه- توافق با ساکنين 4 واحد اپارتمان مسکوني در خ نواب جنوبي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1929497 مصوبه- مغايرت بندهاي مصوبات شورا از طرف فرمانداري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1930550 اخبار-از سوي فرج الله فصيحي رامندي؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1930570 اخبار-توسط نايب رئيس پارلمان محلي قزوين صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1930704 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي قزوين تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1932402 هيات رئيسه دوره چهارم 4 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1933027 اخبار-در پارلمان محلي قزوين به مناسبت روز معلم تصويب و تصميم‌گيري شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1933965 مصوبه ساختمان در حال ساخت شورا و شهرداري قزوين 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora