لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1784216 اخبار-عضو هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1784434 اخبار-در کميسيون فرهنگي _ ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين مصوب شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1786153 اخبار-چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1787066 اخبار-طي هفت ماهه سال جاري با حمايت شوراي اسلامي شهر محقق شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1787085 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1789282 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان محمد حاجي نصيري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1789591 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين در جلسه شورا با حضور پورزرندي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1789604 اخبار-مدير عامل بانك شهر كشور در جلسه پارلمان محلي قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1790169 اخبار-عضو شوراي شهر و سخنگوي شوراي عالي استانها تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179047 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري اتباع افاغنه در سال 91 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179057 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري اتباع افاغنه در سال 91 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179098 مصوبه - انتقال قطعي قدرالسهمي شهرداري در بخش 5 بنام اداره كل آموزش و پرورش 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179132 مصوبه - توافق با اداره كل مسكن و شهرسازي جهت بازگشايي مسير خيابان بلوار شرق مطهري به بلوار ملاصدرا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179154 مصوبه - پرداخت ديه به ورثه مرحوم حيدر صفري حسين پور 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179163 مصوبه - پرداخت ديه به ورثه مرحوم حيدر صفري حسين پور 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1791659 اخبار-مديريت شهري قزوين مورد توجه قرار دهد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1791684 اخبار-در ديدار با رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179183 مصوبه - توافق با اداره كل مسكن و شهرسازي در خصوص بازگشايي مسير خيابان بلوار شرق مطهري با بلوار شرق ا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1791905 اخبار-اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خواستار‌‌ شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1791917 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1791944 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179204 عكس از حافظان قرآن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179283 عكس از حافظان قرآن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1794559 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794583 اخبار-در بيانيه مشترک رياست شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794726 مصوبه- بودجه مصوب سال 1394 سازمان نوسازي و بهسازي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794754 مصوبه - دستورالعمل تخلفات رانندگي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794774 مصوبه- جابجايي اعتبار رديف هاي بودجه تملک شهرداري منطقه 3 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179519 اخبار_برگزاري انتخابات هيات رييسه شوراي اسلامي شهر قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179545 اخبار_رييس شوراي اسلامي شهر قزوين مطرح كرد: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179598 مصوبه - شركت شهرداري در بازار سهام فرا بورس جهت خريد سهام هوا شركت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179629 مصوبه - توافق با آقاي خوئيني مبني بر تملك بخش 5 جهت اجراي طرح خيابان 30 متري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179644 مصوبه - توافق با وراث مرحوم نجفي در بخش 4 جهت واقع شدن در طرح فضاي سبز و خيابان كشي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1796744 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179680 مصوبه - توافق با آقاي ميرزا شاعري در بخش 4 جهت واقع شدن در طرح تاسيسات و تجهيزات و فضاي سبز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179695 مصوبه - توافق با آقاي سلطاني در بخش 4 جهت واقع شدن در طرح فضاي سبز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179719 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 در شهرك مهديه خيابان حكيم 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179735 مصوبه - توافق با اداره ثبت در خصوص بدهي آقاي آدينه به شهرداري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179753 مصوبه - توافق با آقاي حضرتي پور در بخش 5 جهت اجراي طرح بلوار 65 متري ايران 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179767 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا خانم عبدلي در بخش 5 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179781 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 متعلق به آقاي يار محمدي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179795 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي مراد خاني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179810 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي يزداني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179827 مصوبه - توافق با آقاي ترابي اصل در بخش 4 جهت واقع شدن در طرح رمپ و لوپ م زير گذر كمربندي مرحوم ابوت 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179842 مصوبه - توافق با وراث مرحوم شاطري خامنه در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري ضلع غربي حما 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora