لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1023405 اخبار-در اولين جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين پس از خلق حماسه حضور تأکيدشد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1023531 اخبار-بنابر تأکيدو پيشنهاد اعضاي شوراي شهر در دستور کار شهرداري قرار گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1026849 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1026871 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين مطرح کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1026883 اخبار-رئيس کميسون شهرسازي شوراي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1028062 اخبار-نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1028080 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1028239 اخبار-اشدري در بازديد از ناحيه اسماعيل آباد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1028253 اخبار-رئيس كميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1028292 اخبار-مريم نخستين عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1031150 اخبار-شوراي اسلامي شهر قزوين به تصويب رساند؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1031177 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1031207 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1032223 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1033134 اخبار-بنابر تصويب شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1033160 اخبار-در راستاي اعمال کارکرد نظارتي شوراها محقق شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1034779 اخبار-ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1035703 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1035716 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1035732 اخبار-سيد کاظم مجابي عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1038596 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم مهدي حاجي کريمي در بخش 3 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1038639 مصوبه - واگذاري ملک شهرداري در خيابان آيت ا... کاشاني به آقاي مهرابي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1038688 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بر بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) حکمت 59 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1038710 مصوبه - واگذاري قطعه اي در بلوار کمربندي شهيد بهشتي به انجمن صنفي کارگران ساختماني 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1038726 مصوبه - دفترچه اصلاح بودجه سال 93 سازمان تاکسيراني شهرداري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1038756 مصوبه - صدور مجوز املاک قولنامه اي در اراضي اسماعيل آباد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1041946 اخبار-تأکيد معاون استاندار، اعضاي شوراي شهر، شهردارو مديران شهري؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1041986 اخبار-رئيس کميسيون بانوان شوراي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1042007 اخبار- رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1042270 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1042286 اخبار-عباس ظاهري رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در پيامي اعلام کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1042301 اخبار-حضرت آيت اله باريک بين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1043669 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1043706 اخبار-آيت اله عابديني نماينده ولي فقيه در استان قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1043755 اخبار-چگيني در جلسه با هم انديشي با وزيرکشور مطرح کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1044286 اخبار-رئيس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1044504 اخبار-اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين خواستار شدند: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1044701 اخبار-رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1044714 اخبار-رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1044730 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1046046 اخبار-در سال آتي بنابر تصميم شوراي شهر قزوين صورت مي گيرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1046089 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1047454 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1047474 اخبار-با دستور کار قرار دادن در کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1047493 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1049011 مصوبه - مساعدت مالي به ناحيه مقاومت بسيج امام حسن (ع) و امام سجاد (ع) به منظور اعزام کاروانهاي راهير 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1049374 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1049557 اخبار-رياست شورا همزمان با نامگذاري 25 اسفند به نام روز شهردار تأکيدکرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1050980 اخبار-ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1051045 اخبار-اعضاي شوراي شهر در ديدار شوراي دانش آموزي با آنها تأکيد کردند؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora