لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1092904 مصوبه - تجليل از معلمان به مناسبت روز معلم با مشارکت آموزش و پرورش ناحيه 1 و 2 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1093328 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1093495 اخبار-در ديدار با آيت اله باريك بين و به مناسبت هفته شوراها تأكيد شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1100430 اخبار-در ديدار سردار شاهرخي با مجموعه شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1100644 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين در نشست خبري تأکيدکرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1100727 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين در نشست خبري: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1100855 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1101790 اخبار-در تقدير از مادر شهيد مرتضي باريک‌بين تأكيد شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1101804 عکس- منبع 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1101906 مصوبه - توافق با خانم کبري نوري در بخش 3 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1101933 مصوبه - توافق با آقايان اميني در خصوص تهاتر در اراضي سرتک 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1101960 مصوبه- توافق با آقايان کريمي و صابري در خيابان مولوي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1101980 اخبار-عباس ظاهري در جمع شوراي دانش آموزي يکي از مدارس دخترانه تأکيد کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102006 اخبار-در نشست با خانواده شهداء و ايثارگر شوراي اول تا چهارم مطرح شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102019 اخبار-احد چگيني، نماينده استان در شوراي عالي استانها: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102035 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102050 اخبار-پس از تصويب در صحن علني شورا اجرايي مي شود؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102067 اخبار-اشدري نايب رئيس كميسيون فرهنگي شورا اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102085 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102099 اخبار-رئيس کميسيون اداري و مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora