لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2132360 بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از پروژه در حال ساخت مهديه بزرگ قزوين 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132401 بازديد اعضاي شوراي شهر از محل احداث پروژه سمي تريلر 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132444 اخبار-همزمان با گراميداشت روز تجليل از اسراء انجام شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132487 اخبار-اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر و مسئول مجمع بسيج جامعه زنان استان قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132621 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132660 اخبار-صديقي، رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2137168 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2137224 اخبار-صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2139763 اخبار-دکتر نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2139885 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2139899 اخبار-صديقي، نماينده شوراي اسلامي شهر در سازمان باغستان سنتي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2142432 اخبار-احدچگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها و عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2142457 اخبار-فصيحي رامندي، رياست شوراي اسلامي شهر و رئيس هيأت موتورسواري و اتوموبيلراني استان قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2144348 اخبار-در کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين تصميم‌گيري شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2144465 اخبار-مديرکل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در کميسيون فرهنگي شوراي شهر خواستارشد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2144662 اخبار-غياثوند، نايب رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2144807 اخبار-صبح امروز صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2145286 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2145345 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2153789 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora