لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2074519 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2074551 اخبار-ظاهري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2076738 اخبار-سيد کاظم مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2077132 اخبار-در دومين روز از مراسم ديدار با اهالي رسانه تأکيدشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2077233 مصوبه- اجرا و احداث رمپ هاي ورودي و خروجي 95/5/16 مصوبه 76 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2077254 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي سيد علي باقي 95/5/16 مصوبه 80 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2077281 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حسن بيگي 95/5/16 مصوبه 81 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2077295 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي فلاتي 95/5/16 مصوبه 82 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2077454 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2078439 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2078452 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين به تصويب رسيد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2078563 اخبار-در صحن علني شوراي اسلامي شهر قزوين تصويب شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2078583 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل‌ونقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
207904 مصوبه - خريد مازاد تراكم توسط خانواده درجه شهداء 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
207922 مصوبه - 2/5 درصد از عوارض صدور پروانه ساختماني به حساب سازمان باغستان سنتي شهرداري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
207936 مصوبه - توافق با آقاي اديبي پور مبني بر تملك 4 قطعه باغ 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
207949 مصوبه - توافق با آقاي نجفي در بخش 1 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري طباخ حسيني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
207963 مصوبه - توافق با خانم محمدي در بخش 4 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
207979 مصوبه - توافق با آقاي نوري در بخش 1 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري طباخ حسيني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
208000 مصوبه - توافق با آقايان جباري در خيابان 55 متري سرتك به جهت جبران خسارات وارده به نامبردگان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora