لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1940276 اخبار-دکتر نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي پارلمان محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1941024 اخبار-رييس شوراي اسلامي شهر قزوين در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1941059 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942346 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942366 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942418 اخبار-حبيبي، معاون عمراني استاندار قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942624 اخبار-زرآبادي، نماينده مردم قزوين در خانه ملت: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942640 اخبار-محمدي، نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942698 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942800 مصوبه - ارائه تسهيلات تشويقي براي بدهکاران عوارض نوسازي 95/1/30 مصويه 11 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942814 مصوبه - تصويب هديه خوش حسابي 18 تا 25 درصد 95/1/30 مصوبه 12 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942846 مصوبه- پرداخت هديه به معلمين نواحي 1 و 2 آموزش و پرورش 95/1/31 مصوبه 14 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942866 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1943180 اخبار-احد چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1943503 مصوبه -اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يکساله افاغنه 1395 95/1/31 مصوبه 13 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1943620 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1944708 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1944773 اخبار-رحماني، نماينده مردم تاکستان در مجلس شوراي اسلامي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1944824 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1944846 اخبار-نماينده منتخب مردم بويين‌زهرا در مجلس: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora