لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1879667 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1881439 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1881495 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران پارلمان محلي تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1881615 اخبار-به علت انتخاب به عنوان دستگاه حامي ايثارگران؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
188385 مصوبه - افزايش سود بانك از 17 درصد به 26 درصد 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
188411 مصوبه - دريافت مبلغ مازاد تراكم و تعيين تكليف پلاكهايي كه از امتيازات همبادي برخوردارند 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1897594 اخبار-همزمان با گراميداشت روز شهردار انجام شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899884 اخبار-ازسوي دکتر معصومه ابتکار؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899918 مصوبه - تسريع در تکميل ساختمان زائر سراي راهيان نوردر خرمشهر 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899936 مصوبه - قرارداد شهرداري با سرمايه گزاري در خصوص مجتمع مسکوني تجاري پونک 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899950 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي معصوم زاده 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899963 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي علي مهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899979 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان گروسي و شرکا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899997 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان حبيب قلعه ها و شرکا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900015 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ششپري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900034 اخبار-فاطمه اشدري در آستانه آغاز به کار زائرسراي قزوين در خرمشهر تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900053 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي درافشاني و پريسا پاکدامن 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900481 مصوبه- تعيين نرخ بليط اتوبوس و ميني بوس در سال 95 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900749 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1903760 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora