لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1031150 اخبار-شوراي اسلامي شهر قزوين به تصويب رساند؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1031177 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1031207 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1032223 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1033134 اخبار-بنابر تصويب شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1033160 اخبار-در راستاي اعمال کارکرد نظارتي شوراها محقق شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1034779 اخبار-ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1035703 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1035716 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1035732 اخبار-سيد کاظم مجابي عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1038596 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم مهدي حاجي کريمي در بخش 3 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1038639 مصوبه - واگذاري ملک شهرداري در خيابان آيت ا... کاشاني به آقاي مهرابي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1038688 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بر بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) حکمت 59 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1038710 مصوبه - واگذاري قطعه اي در بلوار کمربندي شهيد بهشتي به انجمن صنفي کارگران ساختماني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1038726 مصوبه - دفترچه اصلاح بودجه سال 93 سازمان تاکسيراني شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1038756 مصوبه - صدور مجوز املاک قولنامه اي در اراضي اسماعيل آباد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1041946 اخبار-تأکيد معاون استاندار، اعضاي شوراي شهر، شهردارو مديران شهري؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1041986 اخبار-رئيس کميسيون بانوان شوراي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1042007 اخبار- رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1042270 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora