لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1849607 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1849659 اخبار-در جلسه بررسي بودجه سال 95 شهرداري قزوين؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1849672 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي کلانشهرتبريز: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1853742 مصوبه- درخواست هيئت مديره تعاوني مسکن نازنخ از شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1853759 اخبار-با هدف اطلاع از آخرين وضعيت پروژه؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1853817 مصوبه- واگذاري سايت محمدآباد به شرکت پردازش 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1854741 اخبار-حکمت الله داودي اعلام کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1854770 اخبار-رئيس شوراي استان و عضو شوراي اسلامي شهر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1855511 اخبار-دکتر مريم نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1855546 اخبار-در بيانيه اي اعلام شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1857540 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1857553 اخبار-محمدرضا صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
185854 مصوبه - نرخ فروش تراكم سال 91 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185882 مصوبه - افزايش جايزه خوشحسابي به مؤديان شهرداري از 18 درصد به 22 درصد 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185907 مصوبه - توافق با آقاي جليله وند در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعرض گذر 16 متري تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185924 مصوبه - فروش نهر متروكه در خيابان توحيد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185940 مصوبه- توافق با آقاي اسماعيل پور در بخش 4 قزوين جهت تعريض خيابان راه آهن 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185961 مصوبه - توافق با آقاي كشاورز در بخش 5 قزوين جهت واقع شدن در طرح پارك و فضاي سبز بوستان باراجين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185976 مصوبه - مساعدت به هيات دوچرخه سواري جهت برگزاري تورنمنت بين المللي جوانان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185995 مصوبه - فروش باقي مانده 3 پلاك ثبتي كه در طرح تعريض قرار گرفته از طريق مزايده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora