لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1702139 مصوبه - رهن ساختمان مجمع مشورتي توسعه استان 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1702267 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1702309 اخبار-عضو شوراي اسلامي شهر قزوين و سخنگوي شوراي عالي استانها: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1702427 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1702460 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1703265 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1706144 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي شورا خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1706313 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1706369 اخبار-احد چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1707384 اخبار-اعضاء شوراي اسلامي شهر موافقت کردند؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1707410 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1707423 اخبار-بر اساس پيگيري پارلمان محلي قزوين؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1708874 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1708893 اخبار-در کميسيون بهداشت و سلامت شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1711266 اخبار-محمدرضا صديقي در نطق پيش از دستور تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1711278 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1712060 مصوبه - تشويق و ترغيب شهروندان به استفاده از دوچرخه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1712074 مصوبه- توافق شهرداري با ستاد اقامه نماز در خصوص معاوضه زمين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1712092 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي مصيب زاده 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1712121 مصوبه - مساعدت شهرداري به رفع مشکلات شيرخوارگاه حليمه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora