لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1108428 مصوبه - تسهلاتي از طرف بانک شهر در خصوص تسويه بدهي هاي معوقه 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1108451 مصوبه - اختصاص هديه خوش حسابي 18 تا 25 درصد در مدت زمان مشخص 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1113519 مصوبه - توافق با آقاي احمدي در اراضي سرتک 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1113554 مصوبه- شيوه نامه اجرايي مشارکت شهروندان در انجام پروژه هاي عمراني 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1113575 مصوبه - گزارش مدير عامل سازمان مديريت و پسماند در خصوص حفر چاهها و سايت محمد آباد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1113605 مصوبه- اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يکساله افاغنه در سال 94 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1113998 اخبار-پارلمان محلي قزوين مصوب كرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1114012 اخبار-پارلمان محلي قزوين تأكيدكرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1114024 اخبار-احد چگيني، نماينده استان در شوراي عالي استانها: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1114036 اخبار-رئيس كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora