لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2105017 اخبار-محمدرضا صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2105073 اخبار-غياثوند، نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2106313 اخبار-فرخزاد، رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2106328 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2106465 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107263 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107283 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107776 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي فتاحي 95/6/20 مصوبه 101 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107791 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم جوادي 95/6/20 مصوبه 102 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107810 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم يارکه سلخوري 95/6/20 مصوبه 103 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2109180 اخبار-عطايي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2109194 اخبار-صديقي، عضو کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2109208 اخبار-فصيحي رامندي،رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2109603 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2110670 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2110684 اخبار-صفاپور، رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در ديدار با رئيس شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2111088 اخبار-فصيحي رامندي با اشاره به انتخاب علي فرخزاد به عنوان سرپرست معاونت عمراني استانداري قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
211158 مصوبه - توافق با آقاي وثوقي جهان در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2111783 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
211210 مصوبه - توافق با خانم زهرا خويني ها در بخش 1 قزوين جهت اجراي طرح گذر 16 متري طباخ حسيني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2115000 اخبار-فصيحي رامندي،رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2115025 اخبار-فرج ا... فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2116566 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي يوسفي 95/7/3 مصوبه 109 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2116585 مصوبه - توافق شهرداري با خانم طوطي 95/7/3 مصوبه 110 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2116779 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117088 اخبار-اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117159 اخبار-صادقي، رئيس کميسيون اداري_مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117192 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117820 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117835 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117862 مصوبه - توافق شهرداري با مالکين قطعه 68 کلي ملاصدرا 95/7/3 مصوبه 111 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2118533 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2118784 اخبار-صادقي نيارکي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2118800 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2119671 اخبار-غياثوند، دبير هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2120089 اخبار-احدچگيني، رئيس کميسيون املاک و توافقات شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2120162 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2120193 در جلسه عصر امروز شوراي شهر صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2121505 اخبار-عطائي، رئيس کميسيون بانوان شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2121600 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2121644 اخبار-صادقي نيارکي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2121668 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2122410 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان توکلي و حقيقت 95/7/6ئ مصوبه 115 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2122518 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته نيروي انتظامي؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2123596 اخبار-اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2123754 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2123773 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2123792 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2123805 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي در نشست باانجمن صنفي معماري: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2124351 اخبار-صديقي، عضو کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora