لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1053041 اخبار-رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053053 اخبار-نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053066 اخبار-صادقي نيارکي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053078 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053090 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053103 اخبار-داودي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053121 اخبار-رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1056406 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1058145 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1058164 اخبار-عباس ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1058470 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1058554 اخبار-احد چگيني، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1058568 اخبار-اشدري، نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1059034 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1060676 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1060886 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1060898 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1061847 اخبار- رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1064272 اخبار-در سال جاري بنابر تأکيد رئيس و اعضاي شوراي شهر قزوين شدت بيشتري مي گيرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1064926 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora