لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
839877 عکس- قرائت خانه انديشه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
842848 اخبار_خانه شهيد بابايي در قزوين، موزه مي‌شود 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
842862 اخبار-رئيس کميسيون برنامه و بودجه: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
842882 اخبار_فرماندار قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
843017 اخبار_شاهرخي، فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان در ديدار با اعضاي شوراي شهر قزوين؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
846730 مصوبه - احداث و تکميل مسير دوچرخه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
846759 مصوبه - تعيين تعرفه و نرخ هاي توقف در معابر داراي طرح کارت پارک 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848298 مصوبه - افزايش بهاي خدمات ايمني 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848321 مصوبه - استقرار خودروي آتش نشاني در محل مناسبتهاي مختلف از قبيل اعياد ، جشنها و ... 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848337 مصوبه - تکميل و زير سازي و آسفالت جاده دسترسي به پروژه تله سي يژ زرشک و کامان 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848351 مصوبه - پرداخت مبلغي از طرف شهرداري به موسسه کاسپين جهت رفع برخي از نواقص پروژه تلي سيژ 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848367 مصوبه- توافق با آقاي شيخلري جهت اجراي طرح رمپ و لوپ کمربندي مرحوم ابوترابي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848404 مصوبه - واگذاري نهر متروکه در بخش 4 قزوين خ شاهد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848428 مصوبه - توافق با آقاي شهبازي در بخش 3 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848453 مصوبه - توافق با وراث مرحوم جلالي در بخش 2 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848514 مصوبه - پرداخت مبلغي از سوي شهرداري قزوين در رابطه با نگهداري معتادين در کمپ هاي بخش خصوصي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848571 مصوبه - واگذاري شارع متروکه در بر خيابان راه آهن 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
855182 مصوبه - تسهيلاتي در جهت بدهکاران عوارض نوسازي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
855210 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي کمال رفيعي در شهرک مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
855242 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي عسکري در شهرک مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora