لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
588939 هئيت رييسه كميسيون هاي شوراي اسلامي شهر مشخص شدند . 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652110 اخبار_در نشست اخير شوراي شهر تصويب شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652144 اخبار_عضو شوراي شهر تأکيد کرد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652195 اخبار_عضو شوراي شهر مطرح کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652210 اخبار_ اولين مجمع جهاني شهر اسلامي فرصتي براي معرفي قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652224 اخبار_بسيج يکي از ارزش هاي مهم انقلاب است 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652240 اخبار_عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652254 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي و ورزشي ؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652268 اخبار_رئيس کميسيون شهرسازي تأکيد کرد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652713 اخبار_رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي استان؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652737 اخبار_موافقت با خريد زمين سمي تريلر 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652867 اخبار_تصويب آئين نامه داخلي کميسيون ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652888 اخبار_توسط کميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شورا محقق گرديد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652905 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652949 اخبار_رئيس کميسيون شوراياري ها؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652977 اخبار_سخنگوي شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652994 اخبار_نايب رئيس شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653010 اخبار_با تصويب اعضاي شورا در دستور کار قرار گرفت؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653070 اخبار_ نام شورا براي يکي از ميادين شهر تصويب شد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
659221 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي متعلق به آقاي رزاز هاشمي در بلوار امام خميني (ره) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora