اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين -
عنوان
مصوبه - نرخ كرايه حمل و نقل اتوبوس درون شهري شش ماهه دوم سال 92
مصوبه - اخذ هزينه هاي خدمات جهت تشكيل پرونده شغلي سازمان ميادين ميوه و تره بار
ويلا- اخذ قيمت پايه تراكم و هزينه هاي مرتبط در باغ ويلاها
مصوبه - اجراي بند 11 كميسيون ماده 5 طرح تفصيلي
مصوبه - افزايش نرخ كرايه اتوبوس درون شهري
مصوبه - افزايش نرخ فروش تراكم مسكوني
مصوبه - صدور مجوز حفاري در شهر قزوين و حريم آن
مصوبه - قرارداد با شركتهاي مسافربري
مصوبه - سياستهاي كلي تدوين بودجه پيشنهادي سال 93
مصوبه - افزايش نرخ كرايه سازمان اتوبوسراني
مصوبه - پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ريال به اداره كل تربيت بدني استان
مصوبه - اخذ عوارض قطع اشجار و خسارت وارده بر فضاي سبز
مصوبه - تعرفه استفاده از پاركينگها
مصوبه - اجراي قانون مديريت پسماند
هئيت رييسه كميسيون هاي شوراي اسلامي شهر مشخص شدند .
مصوبه - تعاوني مسكن كاركنان دادگستري قزوين
مصوبه - جهت انگيزه و تشويق مؤديان شهرداري 22 درصد جايزه خوشحسابي از 9 الي 12 ارديبهشت 92
مصوبه - تعرفه خدمات معاينه فني خودرو سال 92
مصوبه - تمديد مصوبه شورا در خصوص 60 درصد تجاري رايگان در بر خيابان بوعلي و فلسطين
مصوبه - تعرفه خدمات سال 92 سازمان تاكسي راني