لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: صحن شورا
Override Default Template

با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
195544 عكس- بازديد از سازمان پسماند 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1956561 مصوبه- مشارکت شهرداري قزوين با بدهکاران به شهرداري 95/2/19 مصوبه 20 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1956587 مصوبه- افزايش نرخ فروش تراکم ساختماني 95/2/11 مصوبه 21 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
196015 رمضان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
196030 امام راحل 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1964144 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي عيسي حسن بيگي 95/2/18 مصوبه 22 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964163 آرشيو مصوبات 5 سال قبل 5 سال قبل -- orumiye
1964184 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ابراهيم باجلوند و خانم گل جبين باجلان 95/2/18 مصوبه 23 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964199 مصوبه- فنس کشي و احداث اتاقک نگهباني در زمين مشاعي 95/2/20 مصوبه 24 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964573 ديدار اعضاي شوراي شهر با آيت ا... باريک بين 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964704 غبارروبي مزار شهدا 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1964768 آرشيو اهم مصوبات 5 سال قبل 5 سال قبل -- orumiye
1966451 افتتاحيه پروژه هاي شهرداري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1966496 جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1966566 جلسه اعضاي شوراي شهر با نمايندگان ادواري شورا 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1966656 ديدار اعضاي شوراي شهر با خانواده شهيد سياهپوش 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1966700 ديدار اعضاي شوراي شهر با خانواده شهيد داودي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1966763 نشست خبري رييس و سخنگوي شورا اسلامي شهر با اصحاب رسانه 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1966967 مصوبه - گزارش حسابرسي سازمان زيبا سازي 95/2/20 مصوبه 25 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1973240 مصوبه- اعطاي هديه خوش حسابي به موديان شهرداري 95/2/20 مصوبه 26 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora