لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: صحن شورا
Override Default Template

با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
186239 عكس- پارك بانوان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
186280 عكس جلسه شورا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1876977 مصوبه- اعتراض به تغيير کاربري از فضاي سبز به مسکوني توسط شهرداري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1877007 مصوبه- توافق با موسسه خيريه بنيان ازدواج مبني بر تهاتر قطعه زمين شهرداري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1877038 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نجفي و شرکاء 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
188385 مصوبه - افزايش سود بانك از 17 درصد به 26 درصد 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
188411 مصوبه - دريافت مبلغ مازاد تراكم و تعيين تكليف پلاكهايي كه از امتيازات همبادي برخوردارند 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1899884 اخبار-ازسوي دکتر معصومه ابتکار؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1899918 مصوبه - تسريع در تکميل ساختمان زائر سراي راهيان نوردر خرمشهر 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1899936 مصوبه - قرارداد شهرداري با سرمايه گزاري در خصوص مجتمع مسکوني تجاري پونک 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1899950 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي معصوم زاده 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1899963 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي علي مهري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1899979 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان گروسي و شرکا 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1899997 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان حبيب قلعه ها و شرکا 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1900015 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ششپري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1900053 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي درافشاني و پريسا پاکدامن 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1900481 مصوبه- تعيين نرخ بليط اتوبوس و ميني بوس در سال 95 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
191136 مصوبه - شركت شهرداري در بازار سهام فرا بورس جهت خريد سهام هوا شركت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1915278 مصوبه- طرحهاي ارائه شده در خصوص پروژه تقاطع غير همسطح امام رضا (ع) تا تقاطع دفاع مقدس 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1915309 مصوبه - مسادعدت به شيرخوارگاه حليمه 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora