لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1001278 اخبار-در جلسه اصلاح بودجه 93 شهرداري قزوين اعلام شد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1001392 اخبار-رئيس کميسيون شهر سازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1003249 اخبار-صديقي رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005266 مصوبه - تفکيک و تعيين قدرالسهم ماکين با شهرداري در قطعه 47 کلي ملاصدرا 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005288 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي افروز 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005329 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي صادق کريمي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005343 مصوبه توافق شهرداري با آقاي قربانعلي حق وردي در بخش 2 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1005582 اخبار-عباس ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1007194 اخبار-رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1007206 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora